Month: June 2016

Εκστρατεία “Make Fruit Fair!” – Κάνοντας τα συστήματα τροφίμων πιο βιώσιμα – Ανθρώπινα δικαιώματα και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Posted on Updated on

Το Future Worlds Center συμμετέχει σε πανευρωπαϊκή εκστρατεία* ευαισθητοποίησης και υπεράσπισης (advocacy) σχετικά με τα κοινωνικά/περιβαλλοντικά προβλήματα της βιομηχανίας τροπικών φρούτων – κυρίως μπανάνας και ανανά**. Στόχος είναι περίπου 23 εκατομμύρια Ευρωπαίοι καταναλωτές σε περίπου 20 χώρες της ΕΕ.

Η εκστρατεία θα ευαισθητοποιήσει τόσο τους ευρωπαίους καταναλωτές να εμπλακούν σε δράσεις της εκστρατείας (π.χ. συμμετοχή σε εργαστήρια, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και μεθόδους υπεράσπισης) όσο και φορείς χάραξης πολιτικής έτσι ώστε να εφαρμοστούν συνεκτικές και βιώσιμες νομοθεσίες που θα προστατεύουν τόσο τα δικαιώματα των εργαζομένων σε φυτείες όσο και το περιβάλλον, μιας και παρατηρούνται πολλές απαράδεκτες παραβιάσεις – η εργατική νομοθεσία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών και τα πρότυπα υγείας πολύ συχνά δεν λαμβάνονται υπόψη όταν οι μεγάλες εταιρείες ενδιαφέρονται μόνο στο να αυξήσουν τα κέρδη τους.

Η δράση θα συμβάλει στην εγκαθίδρυση της μετα-MDG ατζέντας με στόχο την επίτευξη Αξιοπρεπούς Ζωής για Όλους μέχρι το 2030.

Χάραξε και ΕΣΥ πολιτική!

Μπορείς και ΕΣΥ, από την άνεση του υπολογιστή σου, να βοηθήσεις να επέλθουν σημαντικές βελτιώσεις στις ζωές πολλών εργαζομένων στις φυτείες τροπικών φρούτων, αλλά και όλων των εργαζομένων που εμπλέκονται στις αλυσίδες εφοδιασμού τους. Απλά επισκέψου τη σελίδα του προγράμματος ή στείλε email στο sarnaouti@futureworldscenter.org για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες.

Επίσης, ο καθένας από εμάς ως καταναλωτής μπορεί να επιφέρει θετικές αλλαγές, αλλάζοντας τις αγοραστικές του συνήθειες και γινόμενος ‘ηθικός καταναλωτής’. Αυτός είναι ένας έμμεσος τρόπος για να επηρεάσουμε ως καταναλωτές την χάραξη πολιτικής αλλά και τις πρακτικές των εταιρειών φρούτων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις σελίδες των άλλων σχετικών προγραμμάτων*** που υλοποιεί το Future Worlds Center – ‘Χαρτογράφησε το Γεύμα σου’ (Map your Meal) και ‘SUPPLY CHA!NGE’.

* Εκστρατεία Make Fruit Fair! Είναι μια διεθνής εκστρατεία η οποία οργανώνεται από ευρωπαϊκούς οργανισμούς σε συνεργασία με το Action Aid. Από την αρχή της συνεργασίας, οργανισμοί από Ευρώπη, Λατινική Αμερική, Καραϊβική και Αφρική ξεκίνησαν να συνεργάζονται για να μειώσουν τις κοινωνικές ανισότητες στη βιομηχανία της μπανάνας και του ανανά και για να περιορίσουν τις αρνητικές τους επιπτώσεις στο περιβάλλον.

** Μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία: Κάθε ευρωπαίος πολίτης τρώει περίπου 12κιλά μπανάνας ανά έτος, ενώ το 2012 η ευρωπαϊκή αγορά μπανάνας έφτασε τα 7,000 εκατομμύρια ευρώ.

*** Τα προγράμματα στοχεύουν στο να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί το κοινό αναφορικά με την προέλευση των τροφίμων και με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις των προϊόντων που επιλέγουν.

Advertisements

“Make Fruit Fair!” campaign – Making food systems more sustainable Human Rights and environmental awareness

Posted on Updated on

Future Worlds Center participates in a paneuropean campaign* for awareness and advocacy on the social/environmental problems of the exotic fruits industry** – mainly banana and pineapple. The target group is roughly 23 million EU consumers in around 20 EU countries.

The campaign will encourage not only the EU consumers to engage in actions of the campaign (e.g. participation in trainings, awareness raising campaigns and advocacy methods) but also policy makers so as to draft coherent and sustainable legislations to protect the rights of the plantation workers and the environment, as many unacceptable breaches are observed – labor laws, human rights, women’s rights and health standards are often ignored when big companies are merely focusing on multiplying their income.

The action contributes to establishing the post-MDG agenda aiming at providing a Decent Life For All until 2030.

YOU can also MAKE POLICY

You can also contribute, from the comfort of your devices, in the bringing about of significant improvement in the lives of many workers at the exotic fruits plantations as well as all the workers in their supply chain. Simply visit the project page at http://makefruitfair.org.uk/ or send an email to sarnaouti@futureworldscenter.org for more specific information.

Moreover, each of us as a consumer can play its role in the improvement of the situation by changing their purchasing habits and becoming an ‘ethical consumer’. This is an indirect way to influence policy making as consumers but also the practices of the fruit companies.

For more information you can have a look at the pages of the 2 other similar projects*** of Future Worlds Center – Map Your Meal and SUPPLY CHA!NGE.

* “Make Fruit Fair!” is an international campaign organized by four organizations: Banana Link, BananaFair, NaZemi and Peuples Solidaires in association with Action Aid. Since the beginning, organizations from Europe, Latin America, the Caribbean and Africa work together to decrease social injustices in the banana and pineapple industries and minimase their negative impact on the environment.

** Some interesting information is that the tropical fruit market is a prime example of our globalized, interdependent world: Each EU citizen eats about 12 kilos of bananas a year. Moreover, in 2012 the EU banana retail market alone had a volume of 7 billion Euros.

*** The projects aim to raise awareness and inform people on the origin of food products and their environmental and social impact based on what they buy.

 

Press Release: Map Your Meal APP – New mobile app enables users to map the impact of their meals on people and the planet!

Posted on Updated on

A new consumer app that scores food products and shares information on their wider social and environmental impact will be launched simultaneously in 5 EU countries on Saturday 11 June.

Available to download on Android and iOS, the MAP YOUR MEAL mobile app brings consumers closer to the ethics behind food and beverage products. It also allows users to receive information on who and what is involved in the production process, and how these processes impact our planet and the people involved.

With a simple barcode scan of the product, users will receive an overview of how the product scores in regard to «Fairness» and «Greenness», based on a structure of indicators that explore each theme. The user can explore each theme individually, with a quick tap on each of the icons. When it comes to Greenness, products are assessed according to their water footprint, use of GMOs, their processing, transportation and packaging, use of palm oil and fishing processes. Meanwhile, Fairness assesses labour rights and potential child labour involved in the production, animal rights, as well as the transparency of the production and parent companies.

“We are really looking forward to launching the App”, said Kerstin Wittig Fergeson from Future Worlds Center “Ethics matter to a considerable number of consumers. Through this app we want to offer easily accessible information to consumers but also reward and encourage companies and producers to demonstrate that they are committed to sustainability and equity”.

The Map Your Meal app celebrations will take place at MYMALL in Limassol from 11:00am until 04:00pm, where the public will have the opportunity to try out the Map Your Meal app, find out more about the project and participate in fun activities and competitions. The Map Your Meal team and Ant1FM also welcome you to a musical party and live link between 12 and 2:00 pm. Be part of the celebration and learn more about the products you love!

Visit www.mapyourmeal.org for more information about our app and project.

The MAP YOUR MEAL App is part of the project Map Your Meal and has been produced with the financial assistance of the European Union.

To download the app: http://www.mapyourmeal.org/index.php/mobile-application

13086629_844762058990783_8881323268625941759_o

Our Global Education Team at the 3rd Ecological Celebration of Cyprus

Posted on Updated on

13321727_1187150354652843_4869920433629958247_nFor a 3rd year in a row, our Global Education Team was present at the Ecological Celebration of Cyprus that took place at the Athalassa National Forest Park, between 11am to 19pm.

The Ecological Celebration aimed to offer an alternative approach to ecology based on cooperation and solidarity, education and exchange of ideas, for example on: a more direct relationship between the producer and the consumer; natural and quality food for all; locally sourced products; fair and affordable prices; traditional processing methods; our reconnection with nature; collective initiatives and collaborations; and promotion of lifestyles which go against the industrialization and commercialization of everything.

13394139_1187150607986151_1732322976412764383_nThe Celebration included a full programme of activities for all ages, presentations, workshops, as well as a fair with local producers.Throughout the day, our team together with other local groups and organisations, had the chance to speak to around 200+ people who visited the festival, about our projects as well as how we as citizens can make a change through our own choices.

An activity for kids was organised through our Map Your Meal project, the Supply Chainge Photo Exhibition was featured at our station, as well as sharing more information about Make Fruit Fair! and Reinventing Democracy projects!!

 

fwc_highres_2015_logoHIGH_MYM_LOGO_AK_2150507SC_Logomfflogorsz_111717435_297909560333228_4081155796746583728_o